logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

(Nie)pełnosprawni w swojej firmie

pobierz pdf

Projekt jest skierowany w całości do osób z niepełnosprawnościami, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu 32 uczestników skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.

Wsparcie pomostowe może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki” (www.teatrgrodzki.pl).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki łącznie:

 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • po 30 roku życia
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu

Uwaga: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

Bezpłatne formy wsparcia w ramach projektu:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Dotacja na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł
 • Wsparcie pomostowe na bieżące koszty – dla wszystkich uczestników max. 1 285,16 zł/m-c na 12 miesięcy
 • Wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności)
 • Pomoc Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Wsparcie finansowe (dotację) można przeznaczyć na:

 • Środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Reklama (do 10% wartości dotacji)
 • Środki obrotowe (do 25% wartości dotacji)
 • Prace remontowo-adaptacyjne
 • Środek transportu (przy czym pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez -przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów jest WYKLUCZONA),
 • Inne wydatki związane z uruchomieniem firmy.

Wsparcie pomostowe można przeznaczyć na:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

Szkolenia będą prowadzone w Gliwicach, indywidualne doradztwo biznesowe w Gliwicach i Bielsku-Białej.

Dodatkowo Uczestnicy Projektu mają zapewniony catering na szkoleniach, długopis, notatnik, drukowane treści szkoleniowe, książkę na temat prowadzenia działalności gospodarczej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo i spotkania z Oficerem dotacyjnym (kwota przypadająca na każdego Uczestnika oraz szczegółowe zasady zwrotu kosztów dojazdu zostaną określone w Regulaminie zwrotu kosztów dojazdu).

Cel projektu: założenie do 31.12.2017r. działalności gospodarczej przez 32 osoby z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego, będące w wieku pow. 30 roku życia, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 1.11.2016 – 31.12.2018

Wartość projektu: 1 774 243,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 508 106,72 zł

BIURO PROJEKTU – czynne w dni robocze w godzinach 8:00-15:00

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101
www.gapr.pl
e-mail: firma@gapr.pl, tel. 32 461 29 24

PUNKT INFORMACYJNY w Bielsku-Białej – czynne w dni robocze w godzinach 8:30-15:30

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
www.teatrgrodzki.pl
e-mail:greg@reha-expert.pl tel. 33 496 52 19

 

Aktualności projektowe

27 kwietnia 2018 / Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”. Ogłoszenie o naborze wniosków – przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 27.04.2018 Dokumenty: 1. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2. Zestawienie wydatkow w ramach wsparcia pomostowego 3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis  

29 grudnia 2017 / Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 28 grudnia 2017 r. zmianie uległa treść załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 3. Załącznik 3 – aneks PWP

zobacz wszystkie