logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego- w trybie licytacji ustnej  „w dół”- na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice  – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej  „w dół” (licytacja „w dół” dotyczy zadań od 1 do 9, zadanie 10 – najniższa cena) – na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

Ww. zamierzenia będzie realizowane w formule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez wykonawców obiektów budowlanych / zadań wybranych w osobnych przetargach, przy czym oferenci mogą składać oferty : (1). dla jednego wybranego zadania, (2) dla większej ilości zadań lub na wszystkie zadania przy czym Wykonawca składa ofertę na każde zadanie oddzielną ofertę, która rozpatrywana będzie jako oddzielny przetarg.

Uwagi:

 1. We wszystkich wariantach wymagane jest przedstawienie nakładów inwestycyjnych do rozpatrywanego zadania lub zadań.
 2. Wykaz zadań:
  • budynki : nr. 1-Przebudowa Segmentu A, 2- Przebudowa segmentu B, 3 – Przebudowa Segmentu C, 4-Budowa Segmentu D, 5 – Budowa Segmentu E
  • obiekty: nr. 6–Wewnętrzne instalacje sanitarne, 7-Sieci i przyłącza zewnętrzne  8-wewnętrzne instalacje elektryczne  9-Nawierzchnie utwardzone (Płyta Postojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, chodniki)
  • dostawy: nr.10 – Wyposażenia specjalistyczne (m.in. symulator )

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty / ofert wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 9:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotów zamówienia (zadań), obowiązki Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty / ofert  oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dla zadań 1- 10 , zamieszczonej na stronie Internetowej GAPR  w dniach 17 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.
 2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej w dniu 17 maja 2019 r.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

 • Decyzje administracyjne
 • Projekt Budowlany
 • Projekt Wykonawczy

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Inwestor Zastępczy udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  17 czerwca  2019 r.  do godz. 9:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona  ( nr zadania ) oraz  jego terminu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl . Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 17 czerwca do 24 czerwca – część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert.

W dniu 24 czerwca  2019 r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110 odbędzie się jawne Posiedzenie Komisji Przetargowej dot. zadań od 1 do 9 podczas, którego zostanie przeprowadzona licytacja „w dół”. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone będzie w dokumentacji przetargowej danego zadania . Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną zmienione przez Wykonawcę dostosowując do ceny ostatecznej.

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się jawne Posiedzenie Komisji Przetargowej dotyczące zadania 10, podczas którego Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zadanie 1-  Przebudowa Segmentu A
 2. Zadanie 2 –  Przebudowa Segmentu B
 3.  Zadanie 3 – Przebudowa Segmentu C
 4. Zadanie 4- Budowa Segmentu D
 5. Zadanie 5-  Budowa Segmentu E
 6. Zadanie 6- Wewnętrzne instalacje sanitarne
 7. Zadanie 7- Sieci i przyłącza zewnętrzne
 8. Zadanie 8- wewnętrzne instalacje elektryczne
 9. Zadanie 9-Nawierzchnie utwardzone (Płyta Postojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, chodniki)
 10. Zadanie 10- dostawy Wyposażenia specjalistyczne (m.in. symulator )