logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Dokumenty projektowe

pobierz pdf

Dokumenty projektowe

Regulamin rekrutacji do projektu wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 09.02.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Uwaga! Nabór zakończony.

Dokumenty rekrutacyjne w wersji Word:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 Karta oceny formalnej (z dn. 14.03.2017)

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach)

Dokumenty rekrutacyjne w wersji pdf:

Regulamin rekrutacji z dnia 09.02.2017

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny (jedyny dokument składany w ramach rekrutacji)

Załącznik 2 Karta oceny formalnej (z dn. 14.03.2017)

Załącznik 3 Karta oceny merytorycznej

Załącznik 4 Karta oceny rozmowy

Załącznik 5 Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych

Załącznik 6 Szczegółowy opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się otrzymania wspracia (brak możliwości złożenia firmy w tych sektorach)

 

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami, zatwierdzony w dniu 23.05.2017 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach:

W wersji word:
Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczosci

Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4 – Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Biznesplan

Załącznik nr 6 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Załącznik nr 7 – Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 – Oświadczenia

Załącznik nr 9 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego

Załącznik nr 11 – Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego)

Załącznik nr 12 -Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego)

W wersji pdf:
Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczosci

Załącznik nr 1 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 2 – Umowa o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 3 – Aneks do umowy o udzieleniu finansowego wsparcia pomostowego

Załącznik nr 4 – Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Załącznik nr 5 – Biznesplan

Załącznik nr 6 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia

Załącznik nr 7- Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 8 – Oświadczenia

Załącznik nr 9 – Karta oceny biznesplanu

Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego)

Załącznik nr 11 – Zestawienie wydatków w ramach wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego)

Załącznik nr 12 -Karta weryfikacji wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego / przedłużonego)

 

Harmonogram szkoleń w ramach projektu:
Harmonogram szkoleń: grupy A i B

 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Zał. nr 1. Zestawienie do biletów (w formacie .doc) (w formacie .pdf)

Zał. nr 2. Oświadczenie o użycz.samoch. (w formacie .doc) (w formacie .pdf) .doc)

 

Dokumenty, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy:

  • zaktualizowane Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidywanych do zakupienia (jeżeli dotyczy),
  • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przedłożenia,
  • dokument potwierdzający status wspólników spółki założonej w ramach Projektu, np. kopia umowy spółki (jeżeli dotyczy),
  • dokumenty potwierdzające dane dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy publicznej (do pobrania)
  • zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków z Urzędu Skarbowego (dotyczy wyłącznie Uczestników Projektu, którzy posiadali zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie dłuższym niż 12 miesięcy przed przystąpieniem do Projektu oraz osób, które prowadziły działalność gospodarczą poza terytorium Polski),
  • oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia umowy (do pobrania) – po uzgodnieniu z GAPR formy zabezpieczenia umowy.
  • oświadczenie o numerze rachunku bankowego (do pobrania)
  • Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu dla poręczyciela (do pobrania)

 

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI

zal.1 oswiadczenie o zgodnosci dokonanych zakupow

zal.2 szczegolowe zestawienie wydatkow

zal.3 oswiadczenie o miejscu skladowania

zal.4 opis faktury

zal.5 protokol odbioru

zal.6 oswiadczenie o braku protokol odbioru

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNO-PROMOCYJNE

Logotypy

Naklejki

Oznaczenie pomieszczenia

 

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

zał.1. oświadczenie o poniesionych wydatkach w ramach wsparcia pomostowego

zał.2. szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w ramach wsparcia pomostowego

zał.3. opis faktury wp

 

Inne dokumenty:

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Fundusze Europejskie bez barier