logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Moja firma – moja niezależność

pobierz pdf

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą (nabór do projektu zakończony)

 

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy.

W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia,
 • zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,

Należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

  UWAGA: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników przez 6/12 miesięcy funkcjonowania działalności
 • Wsparcie doradcze (po rozpoczęciu działalności)

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji)
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

O PROJEKCIE:

Cel projektu: założenie do 31.10.2017r. działalności gospodarczej przez 38 osób z województwa śląskiego, będących w wieku pow. 30 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 1.12.2016 – 30.11.2018

Wartość projektu: 1 912 876,80 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 625 945,28 zł

BIURO PROJEKTU (od grudnia 2016)

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia”, pokój 101
www.gapr.pl
tel. 32 461 29 25
dotacje@gapr.pl

Aktualności projektowe

8 marca 2018 / Informacja o zmianie załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Informujemy, iż z dniem 23 lutego 2018 r. zmianie uległa treść załącznika nr 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w projekcie „Moja firma- moja niezależność”. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją załącznika nr 3. Załącznik nr 3_Aneks do umowy o udzieleniu finansowego przedłużonego wsparciapomostowego 

19 lutego 2018 / Ogłoszenie dot. naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

W związku z ogłoszonym w dniu 06.02.2018 r. naborem wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – moja niezależność” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. informujemy, iż IP wyraziła zgodę […]

6 lutego 2018 / Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma- moja niezależność”.   Ogłoszenie_o_naborze_wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego Dokumenty do pobrania: Zał.10 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego Zał.11 Zestawienie wydatkow w ramach przedluz. wsparcia pomostowego Formularz informacji  

zobacz wszystkie