logo unii

pl / en

BIP

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice, Zamawiający, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół” – na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn. „Nowe Gliwice Etap III – przemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej Koksowni „Gliwice” – Infrastruktura techniczna”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej „w dół”

Zaproszenie do przetargu nieograniczonego- w trybie licytacji ustnej  „w dół”- na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu 10-letnią dzierżawę nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmującej działkę o numerze 221/9 o powierzchni 0,0625 hektara.

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmującej działkę o numerze 221/3 (wg wstępnego projektu podziału działki 221/2) o powierzchni 0,0875 hektara.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 14 października 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty  oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu zamieszczonej  na stronie Internetowej GAPR  w dniach 28 sierpnia 2019r. do 14 października 2019r.
 2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej w dniu 28 sierpnia 2019r.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

 • decyzje administracyjne
 • Projekt Budowlany

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  od 29 sierpnia 2019r. do 14 października 2019r.w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  14 października  2019r.  do godz. 15:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona oraz  jego terminu lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl .

Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 14 października do 18 października 2019r.   – część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert a części jawna – podczas, której zostanie przeprowadzona licytacja „w dół” odbędzie się w dniu 21 października  2019r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110.

Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego.

W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone zostało w dokumentacji przetargowej. Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną zmienione  dostosowując je do ceny ostatecznej.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Karta gwarancyjna

Załączniki

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej  „w dół” – na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

Ww. zamierzenia będzie realizowane w formule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez wykonawcę zamierzenia inwestycyjnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 23 lipca 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotów zamówienia, obowiązki Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu , zamieszczonej na stronie Internetowej GAPR
 2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

 • decyzje administracyjne
 • Projekt Budowlany
 • Projekt Wykonawczy

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  do 23 lipca 2019r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Inwestor Zastępczy udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  23 lipca  2019r.  do godz. 15:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona  ( nr zadania ) oraz  jego terminu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl .

Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 23 lipca do 30 lipca 2019r.– część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert a w części jawnej – podczas, której zostanie przeprowadzona licytacja w dół , odbędzie się w dniu 30 lipca 2019r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone jest w dokumentacji przetargowej. Po zakończeniu licytacji, cena zwycięskiej oferty, zostaną zmienione przez Wykonawcę dostosowując do ceny ostatecznej .

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

załączniki – wersja 2019- 07-02

załącznik -8-2019-07-02

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w Gliwicach, ul. W. Pola 16, 44-100 Gliwice  – działając jako Inwestor Zastępczy w imieniu i na rzecz Aeroklubu Gliwickiego w Gliwicach – Zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony – w trybie licytacji ustnej  „w dół” (licytacja „w dół” dotyczy zadań od 1 do 9, zadanie 10 – najniższa cena) – na wybór wykonawców robót budowlanych i dostaw dla zamierzenia budowlanego pn. „Rozbudowa i przebudowa dawnych warsztatów lotniczych na cele „Gliwickiego Centrum Edukacji Lotniczej” w Gliwicach.

Ww. zamierzenia będzie realizowane w formule inwestorstwa zastępczego (GAPR) przez wykonawców obiektów budowlanych / zadań wybranych w osobnych przetargach, przy czym oferenci mogą składać oferty : (1). dla jednego wybranego zadania, (2) dla większej ilości zadań lub na wszystkie zadania przy czym Wykonawca składa ofertę na każde zadanie oddzielną ofertę, która rozpatrywana będzie jako oddzielny przetarg.

Uwagi:

 1. We wszystkich wariantach wymagane jest przedstawienie nakładów inwestycyjnych do rozpatrywanego zadania lub zadań.
 2. Wykaz zadań:
  • budynki : nr. 1-Przebudowa Segmentu A, 2- Przebudowa segmentu B, 3 – Przebudowa Segmentu C, 4-Budowa Segmentu D, 5 – Budowa Segmentu E
  • obiekty: nr. 6–Wewnętrzne instalacje sanitarne, 7-Sieci i przyłącza zewnętrzne  8-wewnętrzne instalacje elektryczne  9-Nawierzchnie utwardzone (Płyta Postojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, chodniki)
  • dostawy: nr.10 – Wyposażenia specjalistyczne (m.in. symulator )

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty / ofert wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 17 czerwca 2019 r. do godziny 9:00 w siedzibie  GAPR.

Opis przedmiotów zamówienia (zadań), obowiązki Wykonawcy, Inwestora Zastępczego i Zamawiającego oraz inne dane niezbędne do przygotowania i złożenia oferty / ofert  oraz przystąpienia do przetargu (w tym forma wadium) zawarto w:

 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu dla zadań 1- 10 , zamieszczonej na stronie Internetowej GAPR  w dniach 17 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r.
 2. Bazie Konkurencyjności upublicznionej w dniu 17 maja 2019 r.

przy czym dokumentację techniczną  zamierzenia budowlanego obejmującą:

 • Decyzje administracyjne
 • Projekt Budowlany
 • Projekt Wykonawczy

można  uzyskać od  GAPR  w  terminie  od 17 maja do 17 czerwca 2019 r. w jego siedzibie w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w godzinach pracy 8:00 – 15:00 , w formie elektronicznej.

Inwestor Zastępczy udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, iż zapytanie wpłynęło nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności oraz na stronie Internetowej GAPR

Oferty  wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie GAPR  do dnia  17 czerwca  2019 r.  do godz. 9:00 w jednym egzemplarzu w trwale zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta, z oznaczeniem przetargu, na jaki została złożona  ( nr zadania ) oraz  jego terminu, lub przesłać w formie elektronicznej na adres gapr@gapr.pl . Uwaga: GAPR nie odpowiada za poprawność ani kompletność przesyłu wersji elektronicznej.

Posiedzenie Komisji Przetargowej odbędzie się w dniach 17 czerwca do 24 czerwca – część niejawna- podczas której nastąpi  sprawdzenie poprawności formalnej ofert.

W dniu 24 czerwca  2019 r. od godz. 10:00 do 15:00 w siedzibie GAPR sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16 w sali nr 110 odbędzie się jawne Posiedzenie Komisji Przetargowej dot. zadań od 1 do 9 podczas, którego zostanie przeprowadzona licytacja „w dół”. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa. W przeciwnym wypadku wadium takiego Oferenta wraz z odsetkami, jest zatrzymywane przez Zamawiającego. W trakcie jawnego otwarcia ofert, po podaniu cen wszystkich z nich, odbędzie się licytacja „w dół” z ceną wywoławczą, którą będzie cena łączna z oferty z najniższą ceną. Minimalne postąpienie określone będzie w dokumentacji przetargowej danego zadania . Po zakończeniu licytacji, ceny poszczególnych składników zwycięskiej oferty, zostaną zmienione przez Wykonawcę dostosowując do ceny ostatecznej.

W dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się jawne Posiedzenie Komisji Przetargowej dotyczące zadania 10, podczas którego Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. Podczas jawnego otwarcia ofert każdy Wykonawca musi być reprezentowany albo tak jak w ofercie albo przez osoby tak samo umocowane, co muszą one potwierdzić poprzez okazanie stosownego pełnomocnictwa.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargów  bez wybrania którejkolwiek z ofert.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Zadanie 1-  Przebudowa Segmentu A
 2. Zadanie 2 –  Przebudowa Segmentu B
 3.  Zadanie 3 – Przebudowa Segmentu C
 4. Zadanie 4- Budowa Segmentu D
 5. Zadanie 5-  Budowa Segmentu E
 6. Zadanie 6- Wewnętrzne instalacje sanitarne
 7. Zadanie 7- Sieci i przyłącza zewnętrzne
 8. Zadanie 8- wewnętrzne instalacje elektryczne
 9. Zadanie 9-Nawierzchnie utwardzone (Płyta Postojowa, ścieżka rowerowa /dydaktyczna, chodniki)
 10. Zadanie 10- dostawy Wyposażenia specjalistyczne (m.in. symulator )

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmująca działkę o numerze 221/9 o powierzchni 0,0625 hektara.

Działka 221/9, Obręb Bojkowskie Pola ujawniona jest w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy jest przeznaczona pod działalność lotniczą  oraz  lotniczą działalność szkoleniową.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny miesięcznej dzierżawy netto całej nieruchomości

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza miesięcznej dzierżawy 1 metra  kwadratowego  ww. nieruchomości wynosi: netto 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) a brutto 1,23 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia trzy  grosze).

Wartość dzierżawy miesięcznej netto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/9 wynosi 625,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć  złotych i zero groszy).- cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena dzierżawy miesięcznej brutto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/9 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 768,75 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 07.03.2019 r. do godz. 12:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 07.03..2019 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 07.03. 2019 r. do godziny 12:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 28.02. 2019r. do dnia 07.03. 2019 r. do godziny 12:30.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16 , tel.(32)339110, fax (32)3393117; ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Bojkowskie Pola”, obejmująca działkę o numerze 221/3 (wg wstępnego projektu podziału działki 221/2) o powierzchni 0,0875 hektara.

Działka 221/2, Obręb Bojkowskie Pola ujawniona jest w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 marca 2017roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość będąca przedmiot przetargu jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi wyszczególnionymi w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00134014/6, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach. Nieruchomość ta nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest przeznaczona pod działalność lotniczą  oraz  lotniczą działalność szkoleniową.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza 1 metra  kwadratowego  ww. nieruchomości wynosi: netto 175,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć złotych i zero groszy) a brutto 215,25 zł (słownie: dwieście piętnaście złotych i dwadzieścia pięć  groszy).

Wartość  netto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/3 wynosi 153 125,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć  złotych i zero groszy)  – cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto całej nieruchomości tj. działki o numerze 221/3 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 188 343,75 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka  z o.o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 10.01.2019 r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się 10.01.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pokój 110.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie  „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do 10 stycznia 2019 do godziny 9:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy pobrać  w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 03.01. 2019r. do dnia 10.01. 2019r. do godziny 8:30.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi  nieruchomość położona w Gliwicach, Obręb „Centrum”, złożona z działki o numerze 35/10 (niezabudowanej) i powierzchni 1154 metrów kwadratowych. Przedmiotowa działka została ujawniona w Księdze Wieczystej o numerze GL1G/00058404/0, prowadzonej przez VIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Nieruchomość ta stanowi własność Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach na podstawie aktu notarialnego z dnia 31 maja 2016roku. Prawo własności Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o. o. w Księdze Wieczystej  zostało ujawnione.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przeznaczenie terenu określone zostało w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonego w centralnej części miasta. – Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 października 2012r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r., poz.4934.

Przetarg odbędzie się wg wewnętrznej procedury Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości I Rozwoju Sp. z o.o. –   w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Minimalne postąpienie wynosi 5 zł netto / m kw.

Ilość postąpień – minimum jedno

Cena wywoławcza: 1m kw. nieruchomości netto 345,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych i zero groszy), 1m kw.  nieruchomości brutto 424,35 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery  złote i trzydzieści pięć groszy).

Cena netto  nieruchomości o numerze 35/10  wynosi 398.130,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści złotych i zero groszy)  -cena wywoławcza całej nieruchomości.

Cena brutto nieruchomości o numerze 35/10  wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 489.699,90 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  i dziewięćdziesiąt  groszy) – cena wywoławcza całej nieruchomości

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984) w terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 9:30.

Przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się dnia 21 grudnia 2018r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami  do dnia 21 grudnia 2018r. do godziny 9.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 8.00 – 15.00, w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku; od dnia 6 grudnia  2018r. do dnia 20 grudnia  2018r.od godz. 8:00 do 15:00.

Cena specyfikacji wynosi 100 zł  (słownie: sto złotych 00/100 groszy)  plus 23% podatku VAT, płatne na rachunek Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o.  w Gliwicach (68 1050 1285 1000 0022 0891 3984).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju spółka z o. o. w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.