Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych dla pracowników projektów BioMan4R2 i SORIS

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych”

Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 24.01.23

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modernizacji wody lodowej

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości.

Zapytanie ofertowe na projekt, druk oraz dostawę papierowych toreb ozdobnych

W związku z realizacją projektu BioMan4R2 – BioManufacturing Eurocluster for Recovery and Resilience in EU oraz SORIS – Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w procesie przedsiębiorczego odkrywania, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych dla pracowników projektów BioMan4R2 i SORIS.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pn. „Deklaracja zgodności i oznakowanie CE dla wyrobów medycznych” na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme (SMP COSME) i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zgodnie z zapytaniem ofertowym, prosimy także o dołączenie wykazu usług potwierdzających kwalifikacje zawodowe i doświadczenie (załącznik nr 2).

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. z o. o. niniejszym publikuje Komunikat Komisji Przetargowej nr 1 z dnia 24 stycznia 2023 r. dot. specyfikacji istotnych warunków przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości: działki nr 537, 538, Gliwice, obręb Nowe Gliwice, przetarg ustny w dniu 26.01.2023r. – godz. 10:00

Komunikat komisji przetargowej

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Nowe Gliwice – Centrum Edukacji i Biznesu GAPR. Budynek nr 4 – Modernizacja instalacji wody lodowej – Etap III”

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu dot. modernizacji instalacji wody lodowej.

 1. Załącznik nr 1 A – rysunek z dokumentacji powykonawcza instalacji wody lodowej _ pom 207
 2. Załącznik nr 1B – rysunek z dokumentacji powykonawcza instalacji wody lodowej _ pom 208
 3. Załącznik nr 1C – zdjęcie odcinka instalacji na strychu do przebudowy
 4. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór),
 5. Załącznik nr 3 – Wykaz doświadczenia (wzór),
 6. Załącznik nr 4 do SIWP – Umowa (wzór)
 7. Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podwykonawcy (wzór),
 8. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna (wzór).

OGŁOSZENIE

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca:

 • działkę nr 537 o powierzchni 0,3849 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149224/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • działkę nr 538 o powierzchni 0,3931 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149237/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
 1. obszaru o łącznej powierzchni 0,7780 ha.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 537 i 538 na podstawie określonej w księgach wieczystych. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 537 i 538 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księgach wieczystych zostało ujawnione.

Działki nr 537 i 538 nie są przedmiotem zobowiązań.

Działki nr 537 i 538 nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane
w dziale III ww. ksiąg wieczystych nie są wykonywane po działkach nr 537 i 538.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Udział w przetargu mogą wziąć:

 1. przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 2. konsorcja przedsiębiorstw, w skład których może wchodzić duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną
  w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w niżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 26.01.2023 r. do godziny 9:30 w siedzibie organizatora przetargu.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 1.556.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 wraz z 23% podatkiem VAT dla przedsiębiorstw zakwalifikowanych do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 1.913.880,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi: 354,00 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złotych i zero groszy), tj. 435,42 zł brutto (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych i czterdzieści dwa groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 2.754.120,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysięcy sto dwadzieścia złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działek o numerach 537 i 538 wraz z 23% podatkiem VAT dla konsorcjum przedsiębiorstw, w skład którego wchodzi duży przedsiębiorca i przynajmniej jeden przedsiębiorca zakwalifikowany do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 wynosi 3.387.567,60 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy).

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 25.01.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 19.01.2023 r. godz. 8:00 do dnia 25.01.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej z o.o. zaprasza do składania ofert na projekt, druk oraz dostawę papierowych toreb ozdobnych w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme (SMP COSME) i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

EEN Visual Identity Guidelines 2022