Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego katalogu uczestników konkursu Innowator Śląska 2023

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości (C3)

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości (C4)

Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 z dnia 8 września 2023 r. dot. postępowania przetargowego GAPR – DIPZN / 643 / 23 / W

Zapytanie ofertowe na wyprodukowanie wideoklipów oraz kompleksową obsługę fotograficzną

Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie zorganizowania wydarzenia Regional Observatories Innovation Showroom

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego katalogu uczestników konkursu Innowator Śląska 2023 na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Single Market Programme i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy

OGŁOSZENIE

 Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca działkę nr 513 o powierzchni 0,3904 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149242/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 513 na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 513 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Działka nr 513 nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 513 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 513.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 513 wynosi 780.800,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 513 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 960.384,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 27.09.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28.09.2023 r. do godziny 9:00 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 14.09.2023 r. godz. 8:00 do dnia 27.09.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

OGŁOSZENIE

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca działkę nr 511 o powierzchni 0,5445 ha, zabudowaną budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 46,13 mkw., ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149223/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 511 i prawo własności budynku na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 511 i prawo własności budynku na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą
w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Działka nr 511 i budynek nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 511 i budynek nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 511.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej ww. nieruchomości wynosi 1.089.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej ww. nieruchomości wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 1.339.470,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 27.09.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 28.09.2023 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 28.09.2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 14.09.2023 r. godz. 8:00 do dnia 27.09.2023 r. godz. 15:00.

 

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W nawiązaniu do postępowania przetargowego GAPR – DIPZN / 643 / 23 / W na wykonanie modernizacji oświetlenia awaryjnego w budynkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 w Żorskim Parku Przemysłowym, zlokalizowanym pod adresem ul. Boczna 8, 44-240 Żory na zadane przez Oferentów pytania, zamawiający odpowiada publikując poniższy Komunikat Komisji Przetargowej.

Komunikat komisji przetargowej nr 2

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wyprodukowanie wideoklipów oraz kompleksową obsługę fotograficzną na potrzeby organizacji Gali Rozdania Nagród w konkursie INNOWATOR ŚLĄSKA 2023 w związku z realizacją projektu projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme (SMP COSME) i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Formularz ofertowy

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie zorganizowania wydarzenia Regional Observatories Innovation Showroom w dniu 14 września 2023r. w Gliwicach.

Wydarzenie Regional Observatories Innovation Showroom i usługa jest realizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) decyzja nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1