Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej


logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Zapytanie ofertowe na zakup biletów lotniczych dla pracowników projektu

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości (C2)

Zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości (C1)

Zapytanie ofertowe na usługę czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników…

Zaproszenie do składania ofert na roboty polegające na dostawie i wymianie stolarki okiennej w Ośrodku Biznesu w Rybniku…

Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych gadżetów projektowych

W związku z realizacją projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO – II) decyzja nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-01, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup biletów lotniczych dla pracowników projektu. Zakup biletu jest związany z wizytą studyjną dotyczącą realizacji działań w zakresie komercjalizacji usług realizowanych przez koordynatorów klastrów.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – zapytanie o cene

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117,  ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż  nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca działkę nr 512 o powierzchni 0,2688 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149222/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 512 na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 512 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Działka nr 512 nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 512 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 512.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 512 wynosi 537.600,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 512 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 661.248,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 15.06.2023 r. do godziny 10.30 w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 25.05.2023 r. godz. 8:00 do dnia 14.06.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

C2 sprzedaż ogłoszenie przetargu II kwartał 2023

 

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,  44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16, tel. (32) 33 93 110, fax (32) 33 93 117,  ogłasza zaproszenie do przetargu ustnego ograniczonego mającego na celu sprzedaż nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość położona w Gliwicach obręb Nowe Gliwice w rejonie ulicy Bojkowskiej obejmująca działkę nr 514 o powierzchni 0,3046 ha ujawnioną w księdze wieczystej nr GL1G/00149220/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Spółce Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przysługuje prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na podstawie określonej w księdze wieczystej. Prawo użytkowania wieczystego działki nr 514 na rzecz spółki Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w księdze wieczystej zostało ujawnione.

Działka nr 514 nie jest przedmiotem zobowiązań.

Działka nr 514 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi. Służebności wpisane w dziale III ww. księgi wieczystej nie są wykonywane po działce nr 514.

Nieruchomość przeznaczona jest pod przygotowanie i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Preferowane branże to: informatyka i telekomunikacja, biotechnologia, medycyna, materiały specjalne, systemy mikro i elektromechaniczne, projektowanie inżynierskie oraz usługi w dziedzinie zarządzania.

Przetarg odbędzie się w drodze licytacji ustnej ceny metra kwadratowego netto nieruchomości.

Cena wywoławcza 1 (jednego) metra kwadratowego ww. nieruchomości wynosi: 200,00 zł netto (słownie: dwieście złotych i zero groszy), tj. 246,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza netto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wynosi 609.200,00 zł (słownie: sześćset dziewięć tysięcy dwieście złotych i zero groszy).

Cena wywoławcza brutto całej nieruchomości składającej się z działki o numerze 514 wraz z 23% podatkiem VAT wynosi 749.316,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych i zero groszy).

Minimalne postąpienie podczas licytacji ustnej wynosi 10 zł netto / mkw. od ceny wywoławczej 1 (jednego) metra kwadratowego, którą będzie cena z dopuszczonej oferty z najwyższą ceną. Ilość postąpień – minimum jedno.

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy), płatnego na rachunek bankowy Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach numer 68 1050 1285 1000 0022 0891 3984 w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 15:00.

Przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 15.06.2023 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Wincentego Pola 16, pomieszczenie nr 102.

Udział w przetargu mogą wziąć przedsiębiorstwa zakwalifikowane do kategorii MŚP zgodnie z definicją wskazaną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (dalej SIWP), wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty o treści określonej w SIWP wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 15.06.2023 r. do godziny 9.30
w siedzibie organizatora przetargu.

Szczegółowe warunki przystąpienia do przetargu, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje
o dostępnej infrastrukturze zawarto w SIWP, którą organizator przetargu udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej po uprzedniej prośbie skierowanej na adres e-mail gapr@gapr.pl w terminie od dnia 25.05.2023 r. godz. 8:00 do dnia 14.06.2023 r. godz. 15:00.

W przypadku uchylenia się przez uczestnika od udziału w licytacji ustnej poprzez przynajmniej jedno postąpienie, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w SIWP.

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

C1 sprzedaż ogłoszenie przetargu II kwartał 2023

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę czyszczenia separatorów ropopochodnych i osadników wraz z zagospodarowaniem odpadu na terenach należących do Zamawiającego obejmujących miasta Gliwice, Bytom i Żory.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zaprasza do składania ofert na dostawę fabrycznie nowych gadżetów projektowych na potrzeby projektu „Enterprise Europe Network” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Single Market Programme i budżetu państwa.

Oferty prosimy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1

EEN Visual Identity 2023