logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Audyt Marketingowy Młodej Firmy

pobierz pdf

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o., oferowała małym i średnim przedsiębiorcom nową usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym – Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa.

Projekt miał charakter ogólnopolski. Usługa ta została stworzona i wykonywana w ramach ww. projektu w ramach działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” osi priorytetowej 5 „Dyfuzja innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Usługa proinnowacyjna Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) na stałe weszła do katalogu usług świadczonych przedsiębiorcom przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A. i Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaraz po zakończeniu projektu ,,Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” w ramach, którego stworzono standard jej świadczenia.

Tym samym zrealizowano cel projektu jakim było wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom.

Okres trwania projektu to 1 luty 2011 r. do lipca 2013 r.

W etapie standaryzacji usługi (01.07.2011 – 31.12.2011) przeprowadzono 30 audytów u przedsiębiorców z całego kraju pozwalających zweryfikować funkcjonowanie narzędzia oraz skorygowanie ewentualnych niespójności podczas ewaluacji narzędzia, która była ostatnim działaniem w tym etapie.

W etapie właściwego wdrożenia usługi (01.01.2012 – 31.12.2012) przeprowadzono kolejnych 80 audytów ASP polegających na przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu z osobami kierującymi organizacją, skoncentrowanego na strategicznych kwestiach działania firmy.

Audyty wykonane były przez eksperta zewnętrznego wraz z konsultantem projektu. Badanie dotyczyło przede wszystkim:

  • oceny konkurencji,
  • wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru działania,
  • analizy i oceny jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią w uwzględnieniu warunków panujących na rynku,
  • uzyskania informacji na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt, rynek i technologia stosowana przez firmę, przeprowadzenia bilansu strategicznego przedsiębiorstwa.

Na podstawie uzyskanych informacji tworzony był raport zawierający rekomendacje i umożliwiający podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, w ramach warunków, jakie kreuje i determinuje otoczenie firmy.

Wszystkie ze 110 przeprowadzonych wśród zainteresowanych i kwalifikujących się przedsiębiorstw audytów, zrealizowane były bezpłatnie dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy za zrealizowaną usługę otrzymywali jedynie zaświadczenie o udzielonej im pomocy de minimis.

Więcej na stronie: www.audytstrategiczny.pl

Podręcznik świadczenia usługi AMMF

Raport badawczy projektu AMMF