logo unii

pl / en

BIP

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

pobierz pdf

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy zostaną objęci wsparciem w procesie wprowadzania innowacji do praktyk ich działalności gospodarczej poprzez zapewnienie im dostępu do wystandaryzowanej, wysokiej jakości usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przez podmioty należące do Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług (KSI KSU).

 

Projekt systemowy PARP finansowany w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt realizowany jest w okresie od września 2013r. do czerwca 2015r.

Korzyści wynikające z udziału w projekcie

 • dostęp do wysokiej jakości usług doradczych w zakresie Audytu Innowacyjności – obejmującego ocenę potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorcę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem;
 • dostęp do wysokiej jakości usług doradczych we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem;
 • nawiązanie kontaktu z Konsultantami KSI KSU i Ekspertami posiadającymi określoną specjalizację branżową lub biznesową;
 • możliwość uzyskania wsparcia na usługi doradcze nawet do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.

Wielkość wsparcia na usługi proinnowacyjne w części obejmującej:

 1. Audyt innowacyjności wynosi do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy zostanie wyświadczony audyt innowacyjności oraz doradztwo we wdrożeniu innowacji;
 2. Audyt innowacyjności wynosi do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel, jeżeli na rzecz przedsiębiorcy zostanie wyświadczony jedynie audyt innowacyjności;
 3. Doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać rozwiązania technologicznego opracowanego wyłącznie na potrzeby danego przedsiębiorcy przez inny podmiot, w szczególności jednostkę naukową, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, wynosi do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel;
 4. Doradztwo we wdrożeniu innowacji mającej postać gotowego rozwiązania technologicznego, w szczególności mającego postać maszyny lub urządzenia, jeżeli to rozwiązanie technologiczne, lub prawo do jego wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej zostały nabyte przez przedsiębiorcę od innego podmiotu niż jednostka naukowa, wynosi do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych na ten cel.

Do Projektu Systemowego mogą zgłosić swój udział przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące kryteria

 1. Mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. są mikroprzedsięborcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008,
 3. Nie są w stanie upadłości lub likwidacji,
 4. Nie przekroczyli progu dopuszczalnej pomocy publicznej wg zasady de minimis w kolejnych trzech latach budżetowych,
 5. nie korzystają z innej pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów tych samych usług doradczych proinnowacyjnych świadczonych w ramach Projektu Systemowego,
 6. ich działalność wg PKD nie jest wykluczona z możliwości udzielenia pomocy de minimis w projekcie finansowanym w ramach działania POIG wg „Opracowania dotyczącego rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej”
 7. zgłaszają potrzeby związane z planowanym zakresem usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym świadczonej w ramach Projektu Systemowego – wypełniając formularz zgłoszeniowy do Projektu.

Więcej informacji na stronie: www.ksi.gapr.pl

Pobierz pliki:

formularz zgłoszeniowy

regulamin udzialu w projekcie