logo unii

pl / en

BIP

W pracy ważny (nie)pełnosprawny

pobierz pdf

W PRACY WAŻNY (NIE)PEŁNOSPRAWNY

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG i TIG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia z zakresu technik poszukiwania pracy oraz szkolenia zawodowe w zawodzie spawacz MAG i TIG. Wybrani uczestnicy mają możliwość odbycia staży zawodowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 30.01.2015.

CEL PROJEKTU:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu woj. śląskiego ze wskazanych powiatów, w tym 60% osób niepełnosprawnych do stycznia 2015r.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie zawodu spawacza MAG i TIG.

 

Uczestnikiem projektu może być:

 • osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
 • osoba zameldowana w jednym z powiatów : m. Bytom, m. Świętochłowice, m. Piekary Śląskie, m. Sosnowiec, m. Siemianowice Śląskie, m. Zabrze, m. Chorzów lub powiat będziński,
 • osoba posiadająca wykształcenie minimum podstawowe.

Preferowane osoby to:

 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 18-24 r.ż.,
 • osoby w wieku 50-64 r.ż.

 

CO DAJE PROJEKT?:

Etap 1:

• Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne).
Pozwoli na właściwe dopasowanie ścieżek rozwoju kariery uczestników szkolenia w oparciu o ich indywidualne zdolności i umiejętności. W ramach szkolenia istnieje możliwość skorzystania ze „skrojonego na miarę” – indywidualnego doradztwa zawodowego.

• Szkolenie z technik poszukiwania pracy.
Ma na celu wyposażenie osób mających trudności ze znalezieniem pracy w wiedzę dotyczącą możliwości, kanałów i sposobów aktywnego poszukiwania pracy.

• Doradztwo psychologiczne.
Wpłynie na wzrost samooceny i motywacji oraz na przełamanie barier i uprzedzeń natury psychicznej utrudniających poszukiwanie pracy.

Etap 2:

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą MAG – Moduł I – spawanie blach spoinami pachwinowymi

Zajęcia teoretyczne – 26 godzin
Zajęcia praktyczne – 104 godziny

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą MAG – Moduł II – spawanie blach spoinami czołowymi

Zajęcia teoretyczne – 7 godzin
Zajęcia praktyczne – 90 godzin

• Szkolenie zawodowe spawanie metodą TIG – Moduł I – spawanie blach spoinami pachwinowymi

Zajęcia teoretyczne – 20 godzin
Zajęcia praktyczne – 80 godzin

Szkolenie przygotuje uczestnika do wykonywania zawodu spawacza zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Kursanci poznają najnowocześniejsze techniki spawania, zasady BHP i inne.

Etap 3:

• Staże.

Dla najlepszych uczestników projektu bezpośrednio po ukończeniu szkolenia przewidziane są 6-miesięczne staże w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie aglomeracji śląskiej, gdzie uczestnicy będą mogli wykorzystać i pogłębić nowo nabyte umiejętności. Po pozytywnym ukończeniu stażu istnieje możliwość późniejszego zatrudnienia.

Gwarantujemy każdemu uczestnikowi m.in.:

 • badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wypłatę dodatków szkoleniowych/stypendiów stażowych,
 • ustalanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ I STAŻY:
Etap 1 – szkolenia podstawowe.

Szkolenia odbywać się będą w Katowicach przez blisko miesiąc (118h, tj. 15 dni) – od poniedziałku do czwartku w grupach 10 osobowych.

 

Terminy:

 • sierpień 2013 r. (2 grupy)
  grudzień 2013 r. (2 grupy)
  kwiecień 2014 r. (2 grupy)

Etap 2 – szkolenia zawodowe (w zawodzie spawacza MAG i TIG).

Szkolenia odbywać się będą w Gliwicach przez około 2 miesiące (327h, tj. 41 dni) – od poniedziałku do piątku w grupach 10 osobowych. W ramach szkolenia przewidziano zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Terminy:

 • wrzesień / październik 2013 r. (2 grupy)
  styczeń/ luty 2013 r. (2 grupy)
  kwiecień/maj/ czerwiec 2014 r. (2 grupy)

Etap 3 – staże

Staże odbywać się będą w zakładach produkcyjnych na terenie aglomeracji śląskiej przez okres 6 miesięcy – od poniedziałku do piątku.

Terminy:

 • listopad 2013 r. – styczeń 2015 r.

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.

 

Aktualności projektowe

7 listopada 2014 / Zakup materiałów biurowych

W związku z realizacją projektu pt. „W pracy ważny (nie)pełnosprawny” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Górnośląska […]

/ W pracy ważny (nie)pełnosprawny
zobacz wszystkie