logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

COMPETE IN

pobierz pdf

 

Projekt dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach UE jest słabość firm, z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

 

Regiony mogą pomóc przy rozwiązywaniu tych problemów poprzez wspieranie internacjonalizacji MŚP, bazując na własnych relacjach międzynarodowych, które każdy z nich tworzy i podtrzymuje oraz poprzez powiązania terytorialne.Projekt COMPETE IN dotyczy internacjonalizacji MŚP; kluczową kwestią związaną z rozwojem tego sektora przedsiębiorstw w skali globalnej, występującą w krajach Unii Europejskiej jest słabość firm – szczególnie z uwagi na wymóg ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych oraz niepewność uzyskania oczekiwanego poziomu efektywności inwestycji.

Zadaniem projektu COMPETE IN jest poprawa regionalnej polityki w zakresie internacjonalizacji, z wykorzystaniem nowego podejścia terytorialnego, celem wsparcia działalności i zaangażowania MŚP w działania na rynku międzynarodowym.

W obecnej sytuacji regiony wykorzystują wiele narzędzi wspomagających internacjonalizację, natomiast w długim okresie nie dostarczają one oczekiwanej efektywności, gdyż zaledwie 13% MŚP operuje poza rynkiem wspólnotowym.

Niniejszy Projekt wdraża nową metodologię: podejście do internacjonalizacji skierowane nie będzie bezpośrednio do MŚP, ale poprzez orientację na regionalne systemy wyróżniających się kompetencji, pamiętając, iż głównym celem jest wspieranie działalności MŚP.

Skutkuje to zupełnie nowym podejściem, które zakłada, że miasta i regiony są katalizatorami procesów internacjonalizacji, gdyż – jako podmioty administracji – pełnią aktywną rolę wśród lokalnych i regionalnych interesariuszy, poprzez to, że to nie pojedyncze firmy, tylko regiony, stają się graczami na rynkach międzynarodowych.

Główne rezultaty projektu koncentrują się wokół poprawy polityk tworzonych przez regiony na rzecz budowy regionalnego systemu internacjonalizacji oraz wspomaganie procesów współpracy na poziomie lokalnym wśród wszystkich znaczących interesariuszy: MŚP, uczelni, samorządów gospodarczych i zawodowych oraz władz miast.

Struktura partnerstwa:

I. Partner wiodący

 • Gmina Reggio Emilia – Włochy

II. Partnerzy

 • IVACE Instytut Przedsiębiorczości i Konkurencyjności, Walencja – Hiszpania,
 • Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. – Polska
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Polska,
 • Obszar Metropolitalny Wakefield – Wielka Brytania,
 • Gmina Gävle – Szwecja,
 • ERVET – Agencja Rozwoju Gospodarczego Regionu Emilia Romagna – Włochy.

III. Współpraca techniczna

Fundacja Projektów Międzynarodowych – E35 Reggio Emilia.

Idea Projektu:

I. Internacjonalizacja terytorialna regionu oraz MŚP jako dźwignia konkurencyjności i rozwoju;

II. Internacjonalizacja rozumiana jako sposób:

 • zachęty dla inwestorów,
 • tworzenia partnerstw międzynarodowych,
 • rozpoznania terytorium.

Założenie projektu

Z uwagi na niedoskonałość mechanizmów rynkowych, władze lokalne i regionalne muszą odgrywać kluczową rolę jako podmioty wspomagające procesy internacjonalizacji MŚP, umożliwiające zniwelowanie tych niedoskonałości oraz zorientowanych na stworzenie warunków długofalowego rozwoju gospodarczego.

Dźwignie internacjonalizacji: relacje struktury, kultura i historia obszaru, produkty

Kluczowi aktorzy: władze lokalne, samorządy zawodowe i gospodarcze, centra badawcze, ośrodki BRI, indywidualne firmy, sieci biznesowe.

Beneficjenci: MŚP, sieci MŚP, spółdzielnie, centra badawcze, duże przedsiębiorstwa

Innowacyjna metodologia

Mając na uwadze wyzwania, jakie stoją przed wsparciem internacjonalizacji przez podmioty publiczne (np. niewielka efektywność dostępnych narzędzi publicznych, wsparcie dla działań krótkoterminowych – udział w targach, sieciach współpracy, wsparcie sektorowe), możliwe jest rozwinięcie w ramach projektu innowacyjnych narzędzi obejmujących:

 • zróżnicowanie podejścia do internacjonalizacji w rozumieniu miast, regionu oraz innych instytucji pośrednich,
 • stabilną Platformę, bazującą na współpracy regionalnych interesariuszy, celem identyfikacji potrzeb, dopracowania rozwiązań oraz długofalowego zorientowania działań na rzecz MŚP,
 • budowę innowacyjnego narzędzia internacjonalizacji terytorialnej oraz internacjonalizacji firm,
 • międzyregionalny wymiar projektu jako kluczowego elementu polityki UE, zorientowanej na podnoszenie konkurencyjności i osiągnięcie wiodącej roli w skali globalnej, tj. bazującej na gospodarce opartej na wiedzy z poszanowaniem zasad spójności społecznej,
 • wymianę dobrych praktyk dla transferu wiedzy i podniesienie kompetencji – współpraca międzynarodowa zmniejsza dysproporcje między krajami członkowskimi UE, sprzyja synergii międzyregionalnej pomiędzy współpracującymi regionami.

Cele projektu

Przewiduje się 2 rodzaje celów:

1. Strategiczne

 • ujednolicenie działań pomiędzy polityką planistyczną, zintegrowanymi działaniami, narzędziami, oferowanymi środkami i innymi formami wsparcia zwiększającymi efektywność internacjonalizacji na szczeblu lokalnym;
 • wsparcie i integracja organizacji lokalnych, w celu uniknięcia powielania analogicznych działań/podejścia na różnych poziomach oraz wykorzystanie wachlarza umiejętności i doświadczeń pracując dla wspólnych celów i wypracowania narzędzi.

2. Tematyczne

 • tworzenie konkurencyjnej tożsamości lokalnej (branding) dla wspierania regionu, MŚP i podmiotów gospodarczych w zakresie identyfikacji i rozpoznawania nowych rynków;
 • dzielenie się i otwarcie na istniejące relacje instytucjonalne (z siecią interesariuszy), jako napędu zwiększającego atrakcyjność i pozwalającego na rozpoznanie przedsiębiorstwom rynków zagranicznych;
 • współpraca na rzecz konkurencyjności (łańcucha wartości): wizja i wspólna praca pozwalająca na stworzenie wartości dodanej, planowania łańcucha dostaw, zwiększając zdolność do reagowania na potrzeby i trendy rynku.

Newsletter

Zapraszamy do lektury podsumowania pierwszego roku funkcjonowania projektu COMPETE IN:

  newsletter nr 1, marzec 2017:

  newsletter nr 2, sierpień 2017:

  newsletter nr 3, luty 2018:

  newsletter nr 4, luty 2019:

  newsletter nr 5, grudzień 2019: