logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

pobierz pdf

Wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej Audyt Przyjazna Przychodnia kierowanej do MŚP świadczących ambulatoryjnie usługi lecznicze w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia specjalistycznego i fizjoterapii (rehabilitacji leczniczej).

Usługa audytu, bazująca zasadniczo na metodyce Audytu Technologicznego i będąca w rozumieniu definicji z obszaru marketingu rodzajem audytu marketingowego, polega na:

  • Zdiagnozowaniu w placówce ochrony zdrowia jej funkcji kształtujących szeroko rozumiany standard obsługi klienta (pacjenta),
  • Dokonaniu oceny dojrzałości placówki w badanych obszarach,
  • Wskazanie kierunków wdrażania innowacji w placówce.

Obszarami badanymi w audycie są w szczególności: proces obsługi pacjenta w rejestracji zdalnie i na miejscu, funkcjonalność wnętrz placówki, polityka informacyjna placówki (w tym zakres informacji prezentowanych pacjentowi i ich forma oraz oznakowanie placówki zewnętrzne i wewnętrzne), funkcje e-przychodni w tym e-rejestracja, e-kartoteka, potencjał kadrowy i polityka kadrowa organizacji, dojrzałość procesu promocji i informacji w placówce, dostępność świadczeń, proces zarządzania strategicznego organizacją.

Metodyka Audytu jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz w administrowaniu ogólnokrajowym systemem ochrony zdrowia.

Metodyka została opracowana w toku badań opartych na piśmiennictwie w tym na metodykach innych usług audytu stosowanych w placówkach ochrony zdrowia (Audyt Technologiczny, audyt Systemu Zarządzania Jakością według norm ISO, audyt Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), a także na wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z menedżerami placówek ochrony zdrowia.

Rezultatem projektu jest wdrożenie usługi Audyt Przyjazna Przychodnia w 250 przedsiębiorstwach MŚP świadczących usługi lecznictwa ambulatoryjnego, spośród których ponad 120 wdrożyło zalecenia poaudytowe. Transfer technologii obejmuje w szczególności następujące spośród najczęściej wdrażanych zaleceń:

  • wdrożenie funkcji e-przychodni takich jak e-rejestracja i możliwość zdalnego odbioru wyników badań przez pacjenta,
  • doposażenie poczekalni i czytelne oznakowanie placówki wewnętrzne oraz zewnętrzne,
  • spisanie i wdrożenie standardu obsługi pacjenta w placówce,
  • wdrożenie regularnie realizowanych badań satysfakcji pacjentów metodą doboru losowego.

W praktyce Audyt Przyjazna Przychodnia skraca dystans i wypełnia lukę pomiędzy zasobami placówki (kadra, sprzęt, zasoby lokalowe) i jej pacjentami. Efektem jest przyspieszenie procesu przestawiania się na usługi lecznictwa finansowane prywatnie z usług finansowanych w ramach kontraktów z NFZ w oparciu o lekcje innowacji zaobserwowane w placówkach ocenionych w audycie jako modelowe w poszczególnych badanych obszarach. Audyt Przyjazna Przychodnia jest obecnie usługą realizowaną komercyjnie, tj. za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.