logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

pobierz pdf

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom. Wzmocnienie sieci IOB, przełożyło się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Wprowadzenie przedmiotowej usługi do katalogu oferty IOB jaką był Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa rozszerzał katalog usług świadczonych dla przedsiębiorstw i przyczyniał się do realizacji celów założonych w PO IG – tworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Projekt realizowany był w okresie od lutego 2011 r. do lipca 2013 r.. Usługa ta świadczona była bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis. Projekt zakładał przeprowadzenie bezpłatnych audytów w 110 przedsiębiorstwach.

  • Rozszerzenie katalogu świadczonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez rozpowszechnienie jej wśród Instytucji Otoczenia Biznesu oraz ośrodków KSU, a tym samym wzmocnienie sieci tych instytucji w całej Polsce.
  • Wyznaczanie standardów przeprowadzania Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa.
  • Wzrost świadomości przedsiębiorców dotyczących potrzeby wprowadzania innowacji do firmy.

Właściwa usługa w przedsiębiorstwie była przeprowadzana na podstawie badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu z osobami kierującymi organizacją, skoncentrowanego na strategicznych kwestiach działania firmy.

Audyt wykonywany był przez eksperta zewnętrznego wraz z konsultantem projektu.

Badanie dotyczyło przede wszystkim

  • Oceny konkurencji,
  • wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działań
  • analizy i oceny jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią ze względu na warunki panujące na rynku,
  • uzyskania informacji na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt,
  • rynek i technologia stosowana przez firmę,
  • przeprowadzenia bilansu strategicznego przedsiębiorstwa zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Bienioka i Marka.

Strona projektu: http://www.audytstrategiczny.pl/?page=cel-projektu

Podręcznik świadczenia usługi ASP