logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Szefowa własnej firmy – czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę

pobierz pdf

Projekt „Szefowa własnej firmy – czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę.” w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

Projekt realizowany w okresie od 04.01.2010r. do 31.12.2012r.

Celem projektu było założenie i prowadzenie własnej firmy przez min. 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przez co najmniej 30 kobiet z miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Podczas rekrutacji szczególnie zwracano uwagę na kobiety

 • Pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy,
 • Powracające lub wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci
 • Do 25 roku życia,
 • Po 45 roku życia
 • Niepełnosprawnych
 • Zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

W drodze rekrutacji do projektu przyjęto 42 kobiety posiadające predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym

 • 14 kobiet bezrobotnych
 • 14 kobiet nie pracujących nie zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym m.in. kobiety uczące się i wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy
 • 14 kobiet zatrudnionych

Kobiety skorzystały z doradztwa zawodowego, oraz ze wsparcia szkoleniowego i doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej. W ramach 40 godzin szkoleń oraz doradztwa uczestniczki projektu zdobyły wiedzę przydatną przy prowadzeniu własnej firmy z zakresu:

 • podstaw prawnych i księgowych,
 • tworzenia biznesplanu,
 • źródeł finansowania działalności,
 • marketingu i reklamy
 • elementów psychologii w przedsiębiorczości.

Po zakończeniu cyklu szkoleń i doradztwa, w drodze konkursu wybrano 32 najlepsze biznesplany, a ich autorki założyły własną działalność gospodarczą i otrzymały jednorazowo kwoty bezzwrotnego wsparcia finansowego, zgodnie z określonymi w biznesplanie potrzebami, w wysokości do 40.000,00 zł. Otrzymane środki mogły wykorzystać na zakup środków inwestycyjnych, środków obrotowych oraz na działania promocyjne.

Dodatkowo uczestniczki projektu otrzymywały przez 6 miesięcy środki na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 15 właścicielek, których firmy po 6 miesiącach działania były jeszcze w trudnej sytuacji finansowej, otrzymywało wsparcie przez kolejne 6 miesięcy.

Kobiety w trakcie całego udziału w projekcie objęte były opieką indywidualnego opiekuna, a po założeniu działalności, każda uczestniczka projektu miała możliwość skorzystania z 8 godzin doradztwa biznesowego.

Projekt został zakończony zgodnie harmonogramem, a jego założenia zostały w pełni zrealizowane.