logo unii

pl / en

BIP

LITERY

KONTRAST

Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni

pobierz pdf

 

 

Celem głównym projektu jest ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP w gminie poprzez kompleksowe uzbrojenie i skomunikowanie nowych trenów inwestycyjnych w Gliwicach. W wyniku realizacji projektu zostaną przygotowane tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 9 ha, na których zostaną zlokalizowane m.in. 4 inwestycje prowadzone przez firmy z sektora MŚP. Nowe tereny inwestycyjne powiększą obszar istniejącego kompleksu „NOWE GLIWICE” będącego własnością GAPR.

 

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych typu brownfield mieszczących się w Gliwicach, wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, co umożliwi udostępnienie ich na potrzeby MŚP.

 

Zakres inwestycji obejmie w szczególności: wykonanie robót przygotowawczych, w tym wycinki drzew i krzewów oraz robót budowlano-instalacyjnych oraz robót wykończeniowych, w szczególności:

 • wewnętrzny układ dróg szerokości 6 m o nawierzchni asfaltowej wraz z budową 3 parkingów,
 • układ chodników szerokości 2 m o nawierzchni z kostki betonowej,
 • utwardzenie terenu przy budowlach infrastruktury technicznej,
 • przebudowę 5 żelbetowych zbiorników na wodę,
 • niwelację terenu,
 • wycinkę drzew,
 • powierzchnie biologicznie czynne,
 • instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczną z oświetleniem terenu, kanalizacji teletechnicznej,
 • pompownie wód opadowych, pompownię ścieków sanitarnych, agregat prądotwórczy, stację transformatorową,
 • przyłącze do kanalizacji: deszczowej i sanitarnej
 • przebudowę włączenia do drogi publicznej oraz włączenie do wewnętrznego układu drogowego.

Termin rzeczowej realizacji projektu: od 2020-04-01 od 2022-03-31

 

Wartość projektu: 22 510 596,49 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 399 531,93 zł

Projekt „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT.