GAPR

Moja firma – moja niezależność II

 

Nabór zakończony.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 • osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
 • zamieszkujące na terenie Subregionu Centralnego województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
 • należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

-        osoby powyżej 50 roku życia;

-        kobiety;

-        osoby niepełnosprawne;

-        osoby długotrwale bezrobotne;

-        osoby o niskich kwalifikacjach.

UWAGA: osoba, która ukończyła 29 rok życia, a nie ukończyła jeszcze 30 roku życia nie może zostać zakwalifikowana do projektu.

Subregion Centralny województwa śląskiego obejmuje następujące powiaty: m. Bytom, m. Chorzów, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, lubliniecki, mikołowski, pszczyński, tarnogórski, zawierciański. 

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

 • Spotkanie z Doradcą Zawodowym
 • Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
 • Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – max. 23 398,68 zł
 • Finansowe wsparcie pomostowe – dla wszystkich uczestników przez 6/12 miesięcy funkcjonowania działalności – max. 1850 zł/miesiąc
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze (po rozpoczęciu działalności)

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):

 • środki trwałe,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • reklama (do 10% wartości dotacji),
 • środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
 • prace remontowo-adaptacyjne,
 • środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.

O PROJEKCIE:

Cel projektu: założenie do 31.03.2018r. działalności gospodarczej i jej prowadzenie przez min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia przez 36 osób z Subregionu Centralnego województwa śląskiego, będących w wieku pow. 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Okres realizacji projektu:  1.06.2017 – 31.03.2019

Wartość projektu: 2 220 496,45 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 887 421,98 zł

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.