GAPR

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii

Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim był projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, którego realizacja odbywała się m.in. poprzez wizyty konsultantów w przedsiębiorstwach i jednostkach B+R, przeprowadzanie przez nich diagnozy potrzeb technologicznych, organizowanie konferencji, seminariów w zakresie innowacji i transferu technologii. Działania RSPTT miały na celu przede wszystkim promocję rozwiązań technologicznych w naszym regionie oraz stworzenie kompleksowej bazy ekspertów.

Projekt realizowany był w konsorcjum pięciu instytucji:

 • Górnośląska Agencji Promocji Przedsiębiorczości S.A. z Katowic
 • Agencji Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. z Gliwic
 • Zamek Cieszyn
 • Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Bielska Białej
 • Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z Częstochowy

Współpraca w ramach sieci wpłynęła na podniesienie wiedzy MŚP o nowych technologiach stosowanych na rynku, pozwalała zidentyfikować potrzeby technologiczne, zwiększała dostęp do oferty jednostek B+R oraz stwarzała możliwość promocji rozwiązań, wiedzy, informacji o pracach badawczych prowadzonych przez te jednostki oraz MŚP.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PO KL Działanie 8.2 Transfer wiedzy,Poodziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Strona projektu: http://www.rsptt.pl/

Audyt Marketingowy Młodej Firmy

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A. wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum Sp. z o.o., oferowała małym i średnim przedsiębiorcom nową usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym - Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Projekt miał charakter ogólnopolski. Usługa ta została stworzona i wykonywana w ramach ww. projektu w ramach działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” osi priorytetowej 5 „Dyfuzja innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Usługa proinnowacyjna Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) na stałe weszła do katalogu usług świadczonych przedsiębiorcom przez Górnośląską Agencję Promocji Przedsiębiorczości S.A. i Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zaraz po zakończeniu projektu ,,Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa (ASP) – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” w ramach, którego stworzono standard jej świadczenia.

Tym samym zrealizowano cel projektu jakim było wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom.

Okres trwania projektu to 1 luty 2011 r. do lipca 2013 r.

W etapie standaryzacji usługi (01.07.2011 – 31.12.2011) przeprowadzono 30 audytów u przedsiębiorców z całego kraju pozwalających zweryfikować funkcjonowanie narzędzia oraz skorygowanie ewentualnych niespójności podczas ewaluacji narzędzia, która była ostatnim działaniem w tym etapie.

W etapie właściwego wdrożenia usługi (01.01.2012 – 31.12.2012) przeprowadzono kolejnych 80 audytów ASP polegających na przeprowadzeniu badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu z osobami kierującymi organizacją, skoncentrowanego na strategicznych kwestiach działania firmy.

Audyty wykonane były przez eksperta zewnętrznego wraz z konsultantem projektu. Badanie dotyczyło przede wszystkim:

 • oceny konkurencji,
 • wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru działania,
 • analizy i oceny jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji
 • otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią w uwzględnieniu warunków panujących na rynku,
 • uzyskania informacji na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt, rynek i technologia stosowana przez firmę,
 • przeprowadzenia bilansu strategicznego przedsiębiorstwa.

Na podstawie uzyskanych informacji tworzony był raport zawierający rekomendacje i umożliwiający podjęcie przez firmę działań prorozwojowych i innowacyjnych w sferze produktu, organizacji, technologii, procesu lub marketingu, w ramach warunków, jakie kreuje i determinuje otoczenie firmy.

Wszystkie ze 110 przeprowadzonych wśród zainteresowanych i kwalifikujących się przedsiębiorstw audytów, zrealizowane były bezpłatnie dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedsiębiorcy za zrealizowaną usługę otrzymywali jedynie zaświadczenie o udzielonej im pomocy de minimis.

Więcej na stronie www.audytstrategiczny.pl 

Podręcznik świadczenia usługi AMMF

Raport badawczy projektu AMMF

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

Ogólnym celem projektu było wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), poprzez wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym świadczonej przedsiębiorcom. Wzmocnienie sieci IOB, przełożyło się na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Wprowadzenie przedmiotowej usługi do katalogu oferty IOB jaką był Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa rozszerzał katalog usług świadczonych dla przedsiębiorstw i przyczyniał się do realizacji celów założonych w PO IG – tworzenia warunków do wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Projekt realizowany był w okresie od lutego 2011 r. do lipca 2013 r.. Usługa ta świadczona była bezpłatnie na zasadach pomocy de minimis. Projekt zakładał przeprowadzenie bezpłatnych audytów w 110 przedsiębiorstwach.

 • Rozszerzenie katalogu świadczonych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym poprzez rozpowszechnienie jej wśród Instytucji Otoczenia Biznesu oraz ośrodków KSU, a tym samym wzmocnienie sieci tych instytucji w całej Polsce.
 • Wyznaczanie standardów przeprowadzania Audytu Strategicznego Przedsiębiorstwa.
 • Wzrost świadomości przedsiębiorców dotyczących potrzeby wprowadzania innowacji do firmy.

Właściwa usługa w przedsiębiorstwie była przeprowadzana na podstawie badania kwestionariuszowego oraz bezpośredniego wywiadu z osobami kierującymi organizacją, skoncentrowanego na strategicznych kwestiach działania firmy.

Audyt wykonywany był przez eksperta zewnętrznego wraz z konsultantem projektu.

Badanie dotczyło przede wszystkim:

 • oceny konkurencji,
 • wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa,
 • analizy i oceny jakości procesu pozyskiwania przez przedsiębiorcę informacji o otoczeniu firmy i odpowiedniego zarządzania nią ze względu na warunki panujące na rynku,
 • uzyskania informacji na temat fazy cyklu życia, w której znajduje się produkt,
 • rynek i technologia stosowana przez firmę,
 • przeprowadzenia bilansu strategicznego przedsiębiorstwa zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Bienioka i Marka.

Strona projektu: http://www.audytstrategiczny.pl/?page=cel-projektu

Podręcznik świadczenia usługi ASP

Audyt Przyjazna Przychodnia (APP), Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna (ADPR) - wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej Audyt Przyjazna Przychodnia kierowanej do MŚP świadczących ambulatoryjnie usługi lecznicze w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, leczenia specjalistycznego i fizjoterapii (rehabilitacji leczniczej).

Usługa audytu, bazująca zasadniczo na metodyce Audytu Technologicznego i będąca w rozumieniu definicji z obszaru marketingu rodzajem audytu marketingowego, polega na:

 • zdiagnozowaniu w placówce ochrony zdrowia jej funkcji kształtujących szeroko rozumiany standard obsługi klienta (pacjenta),
 • dokonaniu oceny dojrzałości placówki w badanych obszarach,
 • wskazanie kierunków wdrażania innowacji w placówce.

Obszarami badanymi w audycie są w szczególności: proces obsługi pacjenta w rejestracji zdalnie i na miejscu, funkcjonalność wnętrz placówki, polityka informacyjna placówki (w tym zakres informacji prezentowanych pacjentowi i ich forma oraz oznakowanie placówki zewnętrzne i wewnętrzne), funkcje e-przychodni w tym e-rejestracja, e-kartoteka, potencjał kadrowy i polityka kadrowa organizacji, dojrzałość procesu promocji i informacji w placówce, dostępność świadczeń, proces zarządzania strategicznego organizacją.

Metodyka Audytu jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie w zarządzaniu placówkami ochrony zdrowia oraz w administrowaniu ogólnokrajowym systemem ochrony zdrowia. Metodyka została opracowana w toku badań opartych na piśmiennictwie w tym na metodykach innych usług audytu stosowanych w placówkach ochrony zdrowia (Audyt Technologiczny, audyt Systemu Zarządzania Jakością według norm ISO, audyt Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), a także na wywiadach pogłębionych przeprowadzonych z menedżerami placówek ochrony zdrowia.

Rezultatem projektu jest wdrożenie usługi Audyt Przyjazna Przychodnia w 250 przedsiębiorstwach MŚP świadczących usługi lecznictwa ambulatoryjnego, spośród których ponad 120 wdrożyło zalecenia poaudytowe. Transfer technologii obejmuje w szczególności następujące spośród najczęściej wdrażanych zaleceń: wdrożenie funkcji e-przychodni takich jak e-rejestracja i możliwość zdalnego odbioru wyników badań przez pacjenta, doposażenie poczekalni i czytelne oznakowanie placówki wewnętrzne oraz zewnętrzne, spisanie i wdrożenie standardu obsługi pacjenta w placówce, wdrożenie regularnie realizowanych badań satysfakcji pacjentów metodą doboru losowego.

W praktyce Audyt Przyjazna Przychodnia skraca dystans i wypełnia lukę pomiędzy zasobami placówki (kadra, sprzęt, zasoby lokalowe) i jej pacjentami. Efektem jest w placówce przyspieszenie procesu przestawiania się na usługi lecznictwa finansowane prywatnie z usług finansowanych w ramach kontraktów z NFZ w oparciu o lekcje innowacji zaobserwowane w placówkach ocenionych w audycie jako modelowe w poszczególnych badanych obszarach. Audyt Przyjazna Przychodnia jest obecnie usługą realizowaną komercyjnie, tj. za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.

Capital Express – nowa proinnowacyjna usługa doradcza dla firm z potencjałem

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, został zrealizowany w okresie od 01.2011 do 12.2012 r.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej Capital Express dla MŚP, polegającej na ocenie potencjału wzrostowego przedsiębiorstwa obejmującej analizę możliwości komercjalizacji jego rozwiązań innowacyjnych, i preinkubacji przedsiębiorstwa, w tym przygotowaniu przedsiębiorstwa do przyjęcia kapitału właścicielskiego bądź do emisji instrumentów dłużnych, w ofercie publicznej lub prywatnej.

Metodyka Capital Express jest rezultatem prac badawczo-rozwojowych z udziałem ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw, przygotowywaniu dokumentacji inwestorskiej i obsługi pierwszych emisji publicznych lub prywatnych akcji na rynku kapitałowym. Metodyka została opracowana w toku badań opartych na piśmiennictwie oraz na wywiadach przeprowadzonych z menedżerami portfeli w domach inwestycyjnych i z inwestorami indywidualnymi.

Rezultatem jest wdrożenie usługi Capital Express w 200 przedsiębiorstwach MŚP i przeprowadzenie procesu preinkubacji w 21 z tych przedsiębiorstw, w tym opracowanie dokumentacji inwestorskiej (Dokument Informacyjny, Strategia Relacji Inwestorskich, Wycena, inne dokumenty zależnie od indywidualnych potrzeb spółki).

Obecnie, po dokonaniu jej komercjalizacji, usługa Capital Express jest realizowana na zasadach rynkowych za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.

 

ZŁOTY STANDARD

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Działania 5.2, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu w toku przeprowadzonych prac badawczych opracowano metodykę świadczenia nowej proinnowacyjnej usługi doradczej dla podmiotów działający w branży turystycznej i hotelarskiej.

Stworzona usługa doradcza realizowana jest w oparciu o następujące kroki:

1. Krok 1: Badanie wstępne - zdalne

Obejmuje badanie zdalnej obsługi Gościa: stronę internetową, obsługę poprzez e-mail i telefon.

2. Krok 2: Badanie "tajemniczy klient" w hotelu - pierwsza wizyta audytowa

Podczas pierwszej wizyty audytowej audytor wraz z konsultantem - audytorem badają efektywność obiektu w następujących obszarach:

 • obsługa gościa (standardy obsługi recepcyjnej i parkingowej, obsługa w punkcie gastronomicznym, czynności w zakresie pielęgnacji obiektu, procedura informowania klienta, procedura zakwaterowania i wykwaterowania)
 • działania marketingowe (oznakowanie obiektu, stosowane środki informacji i promocji, współpraca z systemami rezerwacji hotelowej, organizacja w zakresie pozyskiwania klientów kluczowych)
 • budowanie potencjału organizacji(rekrutacja i doskonalenie kadr, systemy motywacyjne)

Badanie efektywności składa się z dwóch części. Pierwsza to wizyta „Tajemniczego Gościa”. Drugą jest wywiad z menedżerem audytowanego obiektu trwający około 2,5 godziny.

3. Krok 3: Podsumowanie - druga wizyta audytowa i przekazanie raportu z audytu

W trakcie drugiej wizyty audytowej audytor omawia z menedżerem obiektu raport z audytu, w tym propozycje usprawnień. Menedżer obiektu otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w programie.

Raport zawiera:

 • ocenę obiektu w audytowanych obszarach oraz
 • rekomendacje eksperckie dotyczące usprawnień na przyszłość.

Zawiera także listę atutów wyróżniających obiekt w relacji do medianowego obiektu hotelarskiego w Polsce.

Krok 4: Decyzja o certyfikacji i przyznaniu Godła Złoty Standard

Certyfikat i Godło uzyskują obiekty najwyżej ocenione w audycie. O wyróżnieniu decyduje Kapituła Programu Złoty Standard w oparciu o rezultat oceny punktowej oraz o rekomendację audytora.

Krok 5: Pakiet świadczeń dla Partnerów programu Złoty Standard

 

Obecnie usługa, po dokonaniu jej komercjalizacji jest realizowana na zasadach rynkowych za pełną odpłatnością ze strony przedsiębiorców.

Wdrożenie działań eksportowych przez Agencję Rozwoju Lokalnego SA w Jaworznie

Projekt pozwolił na nawiązanie kontaktów z partnerami handlowymi na rynkach zagranicznych, zainteresowanych zakupem innowacyjnych rozwiązań w obszarze IT, a także na rozpoczęcie ekspansji eksportowej na rynkach docelowych. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki

Głównym celem projektu Nauka dla Biznesu - Biznes dla Nauki było wypracowanie efektywnej platformy komunikacji: nauka – przemysł; przemysł – nauka. Realizując projekt udało się skutecznie połączyć Biznes z Nauką i Naukę z Biznesem, podnosić świadomość o roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Cele szczegółowe projektu to:

 • zbudowanie partnerstwa na rzecz promocji roli nauki w rozwoju gospodarczym, 
 • wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych dotyczących potrzeb przedsiębiorstw i oferty jednostek B+R, 
 • stworzenie dla przedsiębiorstw katalogu oferty technologicznej i sprzętowej w jednostkach sfery B+R w województwie śląskim. 

W ramach projektu przeszkolono ponad 100 pracowników jednostek sfery B+R w zakresie komercjalizacji wiedzy i technologii

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany do 01.07.2008-31.01.2010

 

Strona projektu www.naukadlabiznesu.pl

 

 

Szefowa własnej firmy - czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę.

Projekt "Szefowa własnej firmy - czemu nie? Wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla kobiet zakładających własną firmę." w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

Projekt realizowany w okresie od 04.01.2010r. do 31.12.2012r.

Celem projektu było założenie i prowadzenie własnej firmy przez min. 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przez co najmniej 30 kobiet z miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Podczas rekrutacji szczególnie zwracano uwagę na kobiety:

 • pozostające bez zatrudnienia przez co najmniej 12 m-cy w ciągu ostatnich 24 m-cy,

 • powracające lub wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

 • do 25 roku życia,

 • po 45 roku życia,

 • niepełnosprawnych,

 • zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich.

 

W drodze rekrutacji do projektu przyjęto 42 kobiety posiadające predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • 14 kobiet bezrobotnych

 • 14 kobiet nie pracujących nie zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym m.in. kobiety uczące się i wchodzące na rynek pracy po raz pierwszy

 • 14 kobiet zatrudnionych

 

Kobiety skorzystały z doradztwa zawodowego, oraz ze wsparcia szkoleniowego i doradztwa przed założeniem działalności gospodarczej. W ramach 40 godzin szkoleń oraz doradztwa uczestniczki projektu zdobyły wiedzę przydatną przy prowadzeniu własnej firmy z zakresu podstaw prawnych i księgowych, tworzenia biznesplanu, źródeł finansowania działalności, marketingu i reklamy oraz elementów psychologii w przedsiębiorczości.

Po zakończeniu cyklu szkoleń i doradztwa, w drodze konkursu wybrano 32 najlepsze biznesplany, a ich autorki założyły własną działalność gospodarczą i otrzymały jednorazowo kwoty bezzwrotnego wsparcia finansowego, zgodnie z określonymi w biznesplanie potrzebami, w wysokości do 40.000,00 zł. Otrzymane środki mogły wykorzystać na zakup środków inwestycyjnych, środków obrotowych oraz na działania promocyjne.

Dodatkowo uczestniczki projektu otrzymywały przez 6 miesięcy środki na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. 15 właścicielek, których firmy po 6 miesiącach działania były jeszcze w trudnej sytuacji finansowej, otrzymywało wsparcie przez kolejne 6 miesięcy.

Kobiety w trakcie całego udziału w projekcie objęte były opieką indywidualnego opiekuna, a po założeniu działalności, każda uczestniczka projektu miała możliwość skorzystania z 8 godzin doradztwa biznesowego.

Projekt został zakończony zgodnie harmonogramem, a jego założenia zostały w pełni zrealizowane.

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej IOB poprzez rozszerzenie katalogu usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw

Pod tą enigmatyczną nazwą projektu kryje się stworzona i świadczona nowa usługa doradcza o charakterze proinnowacyjnym – AUDYT POTRZEB MARKETINGOWYCH. W trakcie realizacji projektu w okresie 01.06.2009 - 30.04.2011 usługa była bezpłatna, w tym okresie firmy, które skorzystały z usługi otrzymały zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis.

Usługa umożliwiała nie tylko zbadanie potrzeb marketingowych, ale i fachową pomoc ekspertów oraz uzyskanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia innowacji marketingowej w firmie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Strona projektu www.audytmarketingowy.com


Publikacja Audyt Potrzeb Marketingowych – Szansą dla Firmy. Dobre Praktyki.pdf

BATCo

BATCo - Baltic-Adriatic Transport Cooperation
- Program dla Europy Środkowej

Głównym celem działań projektu BATCo był zrównoważony i zharmonizowany rozwój osi transportu bałtycko-adriatyckiego i wzmocnienia jej konkurencyjności, w ramach połączeń Północno-Południowych Europy Środkowej.

Dostępność jest warunkiem koniecznym do rozwoju i wzrostu gospodarczego obszaru, dlatego też celem działań było:

 • poprawa stanu intermodalnych połączeń transportowych – a w szczególności przyspieszenie utworzenia połączeń kolejowych o wysokiej przepustowości wzdłuż osi („transport proekologiczny”),

 • ochrona środowiska poprzez redukcję negatywnych skutków powodowanych przez transport,

 • wsparcie zatrudnienia poprzez wzmocnienie gospodarki.

Działania realizowane przez GAPR:

 • Master plany dla identyfikacji dostępności PETC VI na Śląsku + modele transportu multimodalnego

 • Regionalny model transportu

 • Analiza popytu na usługi transportowe na Śląsku

 • Model wpływu transportu na zanieczyszczenie środowiska i bezpieczeństwo na Śląsku

 • Koncepcja Międzynarodowego Inkubatora Centrów Logistycznych w odniesieniu do polskiej części korytarza Bałtyk-Adriatyk

 • Śląski model współpracy centrów logistycznych

Okres realizacji projektu: 03.2010 – 08.2013 – 42 miesiące.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. - 207 675,00 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.baltic-adriatic.eu

CEBBIS

CEBBIS - Central Europe Branch Based Innovation Support
- Program dla Europy Środkowej

Celem projektu CEBBIS było poszukiwanie transregionalnych metod i rozwiązań branżowych wzmacniających proces transferu technologii (TT) do sektora MŚP.
Dzięki projektowi powstały narzędzia, metody i procedury profesjonalizacji innowacji i wsparcia TT, w powiązaniu z Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi (ICT). Głównym celem projektu CEBBIS było wzmocnienie konkurencyjności MŚP na rynku międzynarodowym, poprzez oferowanie innowacji, skupiających się na aplikacjach ICT, specyficznych dla wybranych sektorów przemysłu.

Działania zrealizowane przez GAPR:

 • Wdrażanie akcji pilotażowej – wizualizacje komputerowe w projektowaniu

 • Raport dotyczący barier rozwoju i podwyższenia jakości innowacji na Górnym Śląsku

 • Nowe modele wsparcia Transferu Technologii

 • Rozwój Centrów Kompetencji projektu CEBBIS

 • Koncepcja usług proinnowacyjnych, klasyfikacja usług proinnowacyjnych i ich wykorzystania – stworzenie bazy danych

Okres realizacji projektu: 04.2010 – 03.2013 – 36 miesięcy.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. - 154 678,18 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.cebbis.eu

CNCB

CNCB - Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe
- Program dla Europy Środkowej

Klastry są najbardziej popularnymi instrumentami wsparcia rozwoju gospodarczego innowacyjności. Odgrywają ważną rolę w wzmacnianiu konkurencyjności regionów poprzez wspieranie tworzenia atrakcyjnych profili regionalnych, badań i MŚP.

Z uwagi na powyższe, projekt CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe) skupił się na dalszym rozwoju inicjatyw klastrowych. W projekt zaangażowanych było 10 partnerów, posiadających obszerną wiedzę
z zakresu wsparcia i tworzenia klastrów, jak również realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zadaniem partnerów projektu było wspieranie rozwoju i promowanie procesu umiędzynarodawiania klastrów, poprzez wymianę doświadczeń, know-how czy metodologii oraz praktycznych rozwiązań dla zidentyfikowanych potrzeb z zakresu optymalizacji oraz zarządzania klastrami – opracowano obszerne podręczniki dla managerów klastrów.

Okres realizacji projektu: 03.2010 – 06.2013 – 39 miesięcy
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. - 125 009,64 EUR (85% dofinansowania)

Strona internetowa projektu: www.cncb.eu

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych - Obserwatorium Medyczne

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych ; Obserwatorium Medyczne - umożliwia szybki i łatwy dostęp do specjalistycznej wiedzy w wybranych, strategicznych dla regionu obszarach technologicznych, m.in. poprzez publikację rocznych raportów specjalistycznych, cykliczne warsztaty, dostęp do bazy ekspertów analizę potencjału innowacyjno-technologicznego. GAPR, wraz z partnerami, odpowiedzialny jest za obszar medycyny.

Projekt skierowany jestdo jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorców.

 

Zobacz więcej

 

 

 

 

V4Clusters

V4Clusters - intensyfikuje współpracę między klastrami, funkcjonującymi na obszarze krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz stymuluje wybrane klastry do współpracy na poziomie międzynarodowym. Działania projektowe stanowią część strategii makroekonomicznej przygotowanej dla Funduszu Wyszehradzkiego. Partnerzy V4Clusters pracują nad stworzeniem i rozwijaniem ogólnodostępnego portalu internetowego zintegrowanego ze stroną internetową Funduszu Wyszehradzkiego.

Zobacz więcej

 

 

CluStrat

CluStrat - generuje wiedzę strategiczną dla decydentów odpowiedzialnych za innowacje i klastry z całej Europy Środkowej poprzez badanie danych aktywów i potencjału wzrostu regionów Europy Środkowej oraz współpracy międzyklastrowej. Przygotowanie narzędzi politycznych ma służyć wspieraniu:

 • wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami sektorów tradycyjnych oraz międzysektorowymi technologiami i usługami;
 • włączania zagadnień, takich jak: płeć, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie czy technologia i transfer wiedzy.

Zobacz więcej

 

Projekt e-CREATE „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologicznego”

Projekt e-CREATE „Szlaki Kulturowe Przedsiębiorczości i  Rozwoju Technologicznego” - zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez diagnozę, ocenę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania technologii ICT przy prowadzeniu biznesu przez przedsiębiorców z sektora turystycznego, na szlakach kulturowych.
Główne obszary tematyczne projektu obejmują przedsiębiorczość na szlakach kulturowych, technologie ICT oraz turystykę.

Zobacz więcej

 

W pracy ważny (nie)pełnosprawny

W pracy ważny (nie)pełnosprawny – projekt skierowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG i TIG. Projekt oferuje doradztwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia zawodowe z zakresu spawania oraz  technik poszukiwania pracy. Wybranym uczestnikom umożliwia odbycie stażu zawodowego.

Zobacz więcej

COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej

COGITA – Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach polityki regionalnej – zakłada zidentyfikowanie i wdrożenie narzędzi, służących władzy publicznej oraz publicznym interesariuszom do efektywnego wsparcia MŚP we wdrażaniu Corporate Social Responsibility (CSR). Projekt przewiduje międzyregionalną wymianę doświadczeń angażująca lokalnych interesariuszy.

Zobacz więcej

 

 

 

Spełnij marzenie - załóż firmę!

Spełnij marzenie – załóż firmę - projekt zapewnia wsparcie szkoleniowe oraz  doradztwo indywidualne i grupowe dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu, po opracowaniu biznesplanu, mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności  gospodarczej lub finansowe wsparcie pomostowe na jej prowadzenie. działalności  gospodarczej. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik ma zapewnione wsparcie indywidualnego opiekuna.

Zobacz więcej

Via Regia plus

Via Regia plus - Współpraca regionalna wzdłuż III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego
- Program dla Europy Środkowej

Celem projektu Via Regia Plus było wdrożenie kluczowych założeń strategii rozwoju przestrzennego opracowanej w ramach realizacji projektu ED-C III Via Regia.
Aby osiągać cel główny projektu, założono następujące trzy cele szczegółowe:

 • Zwiększenie dostępności poprzez rozwój zrównoważonego sytemu transportowego

 • Wzmocnienie węzłów korytarza transportowego jako źródeł rozwoju

 • Aktywizacja potencjału turystycznego obszaru objętego wsparciem

 • Metodologia realizacji projektu zakładała bezpośrednie krzyżowanie się priorytetów

 • i obszarów interwencji założonych w ramach programu Europa Centralna.

Działania zrealizowane przez GAPR:

 • Koncepcje modernizacji i rewitalizacji dla 4 lokalnych lotnisk

 • Opracowanie spójnej strategii rozwoju Systemu Transportu Małymi Samolotami

 • Publikacja materiałów promocyjnych projektu i Systemu Transportu Małymi Samolotami

 • Studium marketingowe dotyczące produktów turystycznych Trójkąta Polsko – Czesko – Słowackiego obszaru granicznego wraz z opracowaniem i publikacją materiałów promocyjnych

Okres realizacji projektu: 09.2008 – 12.2011 – 40 miesięcy.
Budżet projektu przypadający na GAPR Sp. z o.o. - 203 500,00 EUR (85% dofinansowania).

Strona internetowa projektu: www.viaregiaplus.eu

Klucz do pracy

Klucz do pracy – oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo poprzez udział  w bezpłatnym pakiecie szkoleń podnoszących i uaktualniających kwalifikacje zawodowe w zakresie prac administracyjno-biurowych: ds. księgowych lub ds. kadrowo-płacowych, a także zorganizowanie stażu oraz przyznanie stypendium.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.